KEMPEN MELABUR DAN MAJU BERSAMA CO-OPBANK PERSATUAN

 

PELANCARAN KEMPEN MELABUR DAN MAJU BERSAMA CO-OPBANK PERSATUAN

1. KempeMelabur DaMaju Bersama Co-opbank Persatuaakan bermula pada 1 Ogos 2018 hingg31 Disembe2018. Pihak Co-opbank Persatuan berhak menukar atau meminda tarikh datempoh kempesekiranya perlu.

2. Kempen ini terbuka kepadsemupelanggan bardan sedia ada.

3. Bilangapenyertaan kempeakaberdasarkakepadhad kemasukan syer bagi penyertaan cabutabertuasebagaimana jadual berikut:-

BIL.

HAD KEMASUKAN (RM)

BILANGAN

PENYERTAAN

1. 10,00hingga 30,000 1
2. Lebih 30,00hingg40,000 2
3. Lebih 40,000 hingg49,990 3

4. Co-opbank Persatuan bakal menawarkahadiah–hadiah kepada pelanggayang bertuabagi setiap kemasukkan syer keanggotaan seperti berikut:-

BIL

KATEGORI HADIAH

KUANTITI

HADIAH

HADIAH

1. Hadiah Utama 1 Bar Emabernilai RM10,000
2. Hadiah Kedua 2 Bar Emabernilai RM5,000
3. Hadiah Ketiga 3 Bar Emabernilai RM3,000
4. Hadiah Keempat 4 Bar Emas bernilai RM2,000
5. Hadiah Kelima 5 Bar Emabernilai RM1,000
6. Hadiah Saguhati 40 Bar Emabernilai RM200

5. Semupermohonan kemasukan syer keanggotaayanditerimmula1 Ogos 2018 adalah layak secarautomatimenyertai kempeini dan tertakluk kepada terma & syarat.

 A4 Parallel Fold 02

Hak Cipta Terpelihara © | Co-opbank Persatuan
Paparan terbaik menggunakan IE versi 9+, Google Chrome atau Mozilla Firefox dan skrin resolusi 1024 x 768
  hotline baru phone number white   fb 2 twitter 2