Manfaat Keanggotaan

Bagi mencapai misi utama untuk 'Meningkatkan Kebajikan Anggota', CBP amat komited untuk menyediakan pelbagai skim manfaat kepada anggota-anggota. Skim Manfaat Anggota CBP ini dibahagikan kepada beberapa skim tertentu yang lebih menumpukan kepada tujuan dan keperluan untuk disalurkan kepada anggota individu.

Skim yang disediakan adalah seperti berikut :

Skim Keanggotaan Jumlah Manfaat
Skim Khairat RM1,500.00
Skim Elaun Hospital RM20.00 / Hari (Sehingga maksima RM600.00 / 30 Hari)
Skim Penyakit Kritikal RM500.00
Skim Bantuan Am RM500.00
Skim Dermasiswa Dato' Haji Yusoff Hilmi RM1,000.00 / Sijil Pelajaran Malaysia
RM1,500.00 / Ijazah Sarjana Muda
Skim Hadiah Kesetiaan 20 Tahun RM300.00

Nota: Pemberian manfaat adalah secara one-off  kecuali untuk Skim Elaun Hospital

Setiap anggota individu yang ingin memohon skim ini perlulah memenuhi syarat-syarat utama seperti berikut :

 1. Mempunyai baki syer minima RM1,000.00; dan
 2. Telah menjadi anggota CBP sekurang-kurangnya 2 tahun secara berterusan; atau
 3. Akaun pembiayaan hendaklah tidak tertunggak melebihi 3 bulan (sekiranya ada)
Jumlah Manfaat RM1,500.00 (secara one-off) - Bagi semua sebab Kematian / Keilatan Kekal
Syarat Kelayakan Tambahan
 1. Permohonan hendaklah dibuat dalam tempoh tidak lebih tiga (3) bulan daripada tarikh kematian atau tarikh keilatan kekal anggota oleh wakil yang sah atau waris yang terdekat dengan mengemukakan borang permohonan dan dokumen-dokumen sokongan yang diperlukan.

 2. Permohonan yang disebabkan oleh penyakit AIDS dan apa-apa yang berkaitan dengan tingkah laku dan perbuatan anggota sendiri tidak layak untuk dipertimbangkan.

 3. Kematian yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam seperti kematian disebabkan kecederaan yang disengajakan, mabuk, dadah, bunuh diri dan seumpamanya tidak layak untuk dipertimbangkan.

 4. Bagi individu yang Hilang Kelayakan Sebagai Anggota (UUK 20 (1)), Menarik Diri (UUK 22 (1),(2), (3),(5) dan Penggantungan & Penamatan Anggota (UUK 23) adalah tidak layak memohon.

Jumlah Manfaat RM20.00 / Hari - Sehingga maksima RM600.00 / 30 Hari
Syarat Kelayakan Tambahan
 1. Telah dimasukkan ke hospital kerajaan atau mana-mana hospital yang diiktiraf bukan disebabkan atas rawatan perubatan berikut:

  1. Psikiatrik; atau
  2. Kecederaan / keracunan yang disebabkan diri sendiri; atau
  3. Di bawah pengaruh alkohol atau dadah berbahaya; atau
  4. Sebarang jenis penyakit kelamin; atau
  5. Sindrom Kurang Daya Tahan Penyakit (AIDS).

   

 2. Anggota hendaklah membuat permohonan dalam tempoh 30 hari dari tarikh keluar dari hospital dengan menyertakan salinan bil rawatan hospital dan salinan sijil perubatan yang telah disahkan oleh pihak hospital.

 3. Jika pemohon menerima rawatan di hospital melebihi 30 hari secara berturut-turut, ia hendaklah mengemukakan laporan perubatan yang dikeluarkan oleh hospital itu semasa ia membuat permohonan bantuan ini.

 4. Setiap anggota layak mendapat bantuan ini hanya sekali sepanjang tempoh keanggotaannya.

Jumlah Manfaat

RM500.00 (secara one-off) - Berpandukan senarai penyakit kritikal

Syarat Kelayakan Tambahan

 1. Anggota telah dimasukkan ke hospital kerajaan atau mana-mana hospital yang diiktiraf disebabkan menjalani rawatan / pembedahan penyakit kritikal yang disenaraikan.

 2. Anggota hendaklah membuat permohonan dalam tempoh 30 hari dari tarikh keluar dari hospital dengan menyertakan salinan bil rawatan hospital dan salinan sijil perubatan yang telah disahkan oleh pihak hospital.

 3. Setiap anggota layak mendapat bantuan ini hanya sekali sepanjang tempoh keanggotaannya.

Jumlah Manfaat RM500.00 (secara one-off)
Syarat Kelayakan Tambahan
 1. Bantuan diberikan atas keperluan berikut:

  • Kebakaran rumah kediaman.
  • Kemusnahan harta benda akibat bencana alam.
  • Bantuan persekolahan dan pengajian anak disebabkan hilang punca pendapatan akibat kehilangan pekerjaan, penyakit dan kemalangan.
  • Lain-lain keperluan mendesak & munasabah yang layak dipertimbangkan oleh CBP.

   

 2. Setiap anggota layak mendapat bantuan ini hanya sekali sepanjang tempoh keanggotaannya.

 1. Anugerah Kecemerlangan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)
  BUTIRAN ANUGERAH KECEMERLANGAN SPM
  Jumlah Dermasiswa RM1,000.00 (secara one-off)
  Syarat Kelayakan Tambahan
  1. Mendapat keputusan cemerlang minima 8A+.

  2. Tawaran kepada anak anggota sahaja.

  3. Tiada penetapan had jumlah pendapatan isi rumah.

  4. Dibuka setiap tahun setelah keputusan peperiksaan SPM diumumkan untuk tahun semasa sahaja.

  5. Tiada had bilangan permohonan yang ditetapkan setiap tahun.

 2. Anugerah Kecemerlangan Ijazah Sarjana Muda :
  BUTIRAN ANUGERAH KECEMERLANGAN IJAZAH SARJANA MUDA
  Jumlah Dermasiswa RM1,500.00 (secara one-off
  Syarat Kelayakan Tambahan
  1. Telah dianugerahkan Ijazah Sarjana Muda dengan Purata Nilai Gred Kumulatif (PNGK) minima 3.67 dari Institut Pengajian Tinggi dalam dan luar negara yang diiktraf oleh Agensi Kelayakan Malaysia atau Malaysian Qualification Agency (MQA).

  2. Tawaran kepada anggota atau anak anggota sahaja.

  3. Tiada penetapan had jumlah pendapatan isi rumah.

  4. Dibuka sepanjang tahun untuk pemohon yang telah menamatkan pengajian pada tahun semasa.

  5. Tawaran terbuka kepada lepasan mana-mana bidang pengajian dan hanya untuk pengajian sepenuh masa sahaja.

  6. Setiap penerima skim ini hanya layak menerima manfaat ini sekali sahaja sepanjang menjadi anggota CBP.

Jumlah Manfaat RM300.00 (secara one-off)
Syarat Kelayakan Tambahan
 1. Individu yang telah genap 20 tahun menjadi anggota CBP secara berterusan.

 2. Berkuatkuasa mulai 1 Januari 2019, wang saguhati ini hanya akan diberikan sewaktu anggota berkenaan telah diluluskan untuk berhenti keanggotaannya atau telah meninggal dunia.

 3. Setiap anggota layak mendapat hadiah ini hanya sekali sepanjang tempoh keanggotaannya.