Privacy Notice

Selaras dengan penguatkuasaan APDP pada 15 November 2013, Koperasi Co-opbank Pertama Malaysia Berhad termasuk syarikat-syarikat induk kepada bank, anak-anak syarikat, wakil-wakil dan pejabat cawangan (’Coopbank Pertama’/’kami’) komited untuk mematuhi semua peruntukan APDP yang bertujuan untuk melindungi data peribadi anda. Sila ambil maklum, maklumat berkenaan adalah penting untuk Co-opbank Pertama menilai permohonan anda sebelum permohonan anda diproses ke peringkat selanjutnya. Maklumat berkenaan juga dapat membantu Co-opbank Pertama meningkatkan produk dan perkhidmatan kami (‘kemudahan perbankan’).


Notis Privasi ini merangkumi semua pelanggan individu namun tidak terhad kepada, mana-mana pengurus dan pegawai korporat syarikat (misalnya penandatangan sah dan setiausaha syarikat), pengarah, pemegang saham, pemilik berkepentingan (misalnya pemilik tunggal, rakan kongsi dan penama bersama) dan penjamin (‘Individu Dikenalpasti’/’anda’). Notis Privasi ini menjelaskan bagaimana data dari Individu Dikenalpasti/anda diambil, digunakan, diproses dan dilindungi.


Permohonan anda dan penggunaan berterusan terhadap kemudahan perbankan kami akan dianggap kebenaran kepada pihak kami untuk mengumpul, memproses dan menyimpan data peribadi anda. Sila semak Notis Privasi kami secara terperinci sebelum memberikan maklumat peribadi anda.


Sekiranya anda membaca dan menandatangani Notis Privasi bagi pihak syarikat atau pemilik berkepentingan, anda berakujanji bahawa Individu Dikenalpasti memahami dan bersetuju dengan Notis Privasi tersebut.

Data peribadi anda yang kami ambil berkaitan dengan kemudahan perbankan kami yang anda pohon atau permohonan kemudahan perbankan yang dijamin oleh anda atau pihak yang anda menjadi wakil atau diberikuasa atau pihak yang berkaitan dengan anda dianggap telah dipersetujui dan diizinkan anda.


Data peribadi anda berkaitan dengan kemudahan perbankan adalah termasuk tetapi tidak terhad kepada :

 • Nama Penuh
 • Nombor Kad Pengenalan
 • Tarikh Lahir
 • Jantina
 • Nama Pasangan
 • Jumlah Tanggungan
 • Majikan
 • Pekerjaan
 • Bangsa
 • Agama
 • Status Kerakyatan
 • Status Perkahwinan
 • Butiran Cukai
 • Maklumat Kewangan
 • Pendidikan
 • Pendapatan Tahunan
 • Butir-Butir Perhubungan (seperti alamat,nombor telefon,alamat emel)

Maklumat peribadi anda juga boleh kami perolehi dari sumber-sumber lain namun tidak terhad dari mana-mana pihak seperti badan kawal selia, mana-mana agensi rujukan kredit, agensi pencegahan penipuan dan rujukan jenayah kewangan, majikan anda, penjamin atau pembekal cagaran anda dan sumber lain dimana kami mempunyai akses.

Data peribadi anda bekalkan kepada kami adalah perlu untuk penyediaan kemudahan perbankan kepada anda. Kegagalan untuk membekalkan data tersebut mungkin mengakibatkan kami tidak dapat menyediakan kemudahan perbankan tersebut dan / atau mematuhi mana-mana undang-undang atau garis panduan.

Anda mempunyai hak untuk meminta akses, mengemas kini dan memperbetulkan data peribadi anda yang disimpan oleh pihak kami. Untuk tujuan ini, anda boleh berkunjung ke cawangan kami yang berhampiran anda.

Data peribadi anda boleh diproses oleh Co-opbank Pertama untuk tujuan berikut (“Tujuan”) :-

 1. Berkomunikasi dengan anda;
 2. Menyediakan perkhidmatan kepada anda termasuk anak syarikat Co-opbank Pertama (jika ada);
 3. Menilai dan memproses permohonan anda bagi apa-apa produk Co-opbank Pertama;
 4. Memproses apa-apa transaksi pembayaran;
 5. Menguruskan dan mengekalkan akaun dan kemudahan;
 6. Mengesahkan kedudukan kewangan semasa dan berterusan anda menerusi pemeriksaan rujukan kredit dan pemeriksaan kredit berkenaan kredibiliti dan kelayakan anda serta tujuan lain yang dibenarkan di bawah undang-undang berkaitan agensi atau biro kredit yang berkenaan;
 7. Mengesahkan dan penyemakan rujukan oleh pihak ketiga;
 8. Menjawab pertanyaan dan aduan anda serta menyelesaikan pertikaian secara am;
 9. Menguruskan pembabitan anda dalam sebarang peraduan dan / atau kempen;
 10. Melaksanakan semakan dan fungsi dalaman termasuk analisa berstatistik, laporan, pematuhan,syariah, audit dan penilaian risiko, pengurusan dan kewangan;
 11. Melakukan kaji selidik pasaran dan analisis bagi meningkatkan produk dan perkhidmatan Coopbank Pertama;
 12. Memenuhi keperluan pihak berkuasa / keperluan perundangan atau mana-mana Undang-Undang;
 13. Menguruskan faedah dan manfaat anda;
 14. Menguruskan pembayaran dermasiswa, kematian atau takaful yang berkaitan;
 15. Menguruskan pemulihan hutang dan kutipan; dan
 16. Untuk semua tujuan lain yang berkaitan atau yang bersampingan dengan kesemua diatas.

Di mana anda perlu menyediakan data dan maklumat peribadi berkaitan dengan orang lain bagi menyokong Tujuan tersebut, anda menjamin dan menyatakan bahawa anda telah mendapatkan keizinan mereka atau anda berhak untuk memberikan maklumat mereka kepada pihak kami.

Data yang diberikan oleh anda akan disimpan selagi Tujuan yang mana data yang dikumpulkan berterusan dan data tersebut kemudiannya akan dimusnahkan secara kekal melainkan pengekalan berterusan diperlukan untuk memenuhi keperluan undang-undang dan / atau pematuhan garis panduan untuk melindungi kepentingan kami yang sah.

Adalah dimaklumkan dalam sebarang situasi dan jika diperlukan ketika melaksanakan tujuan-tujuan yang dinyatakan di atas, Co-opbank Pertama boleh menzahirkan maklumat peribadi anda kepada pihak-pihak berikut :-

 1. Mana-mana organisasi yang dilantik untuk berkhidmat sebagai ejen, kontraktor dan vendor kepada Coopbank Pertama;
 2. Mana-mana organisasi untuk melengkapkan transaksi yang diminta oleh anda;
 3. Mana-mana penyedia perkhidmatan kewangan yang diminta oleh anda;
 4. Mana-mana penyedia perkhidmatan Co-opbank Pertama (termasuk tetapi tidak terhad kepada penyedia perkhidmatan profesional/kewangan dan/atau pembayaran) yang menyediakan perkhidmatan termasuk perkhidmatan pemprosesan data yang berkaitan dengan tujuan diatas;
 5. Mana-mana pihak yang dilantik oleh Co-opbank Pertama;
 6. Anak-anak syarikat Co-opbank Pertama;
 7. Penasihat profesional;
 8. Mana-mana pihak yang memberi jaminan atas permohonan anda;
 9. Mana-mana pihak yang yang dibenarkan di dalam peruntukan Undang-Undang, ketetapan mahkamah atau pihak berkuasa;
 10. Mana-mana agensi atau biro kredit yang memberikan dan mengumpul maklumat kredit dan maklumat-maklumat lain;
 11. Agensi penguatkuasaan atau pengawalseliaan; dan
 12. Pihak-pihak lain yang mana anda telah memberikan persetujuan untuk menzahirkan data peribadi anda.

Pendedahan di atas adalah setiap masa tertakluk kepada undang-undang (termasuk peraturan, standard, garis panduan dan / atau kewajipan) yang dikenakan kepada kami.


Selanjutnya, Notis Privasi ini juga dianggap sebagai anda memberi persetujuan kepada mana-mana agensi pelaporan kredit untuk mendedahkan maklumat kredit anda kepada kami menurut seksyen 24 (1)(a) Akta Agensi Pelaporan Kredit 2010.

Jika anda mempunyai sebarang soalan mengenai Notis Privasi ini, anda boleh berkunjung ke mana-mana cawangan yang lokasinya boleh didapati dari laman Web kami atau anda boleh menghubungi kami di alamat tertera.


Koperasi Co-opbank Pertama Malaysia Berhad
Wisma JCBNext,
No.27, Lorong Medan Tuanku 1
Off Jalan Sultan Ismail 50300 Kuala Lumpur
Telefon : 1-300-88-7650 / 03-26927650
Emel : info@cbp.com.my
Web : www.cbp.com.my