CBP Rumah Pertamaku

Pembiayaan Perumahan CBP Rumah Pertamaku

Pembiayaan Perumahan-i Al-Amali CBP Rumah Pertamaku yang berkonsepkan Murabahah.Jumlah dan Had Pembiayaan yang menawarkan nilai hartanah sehingga RM 500,000.00

Kediaman/Perumahan
Jenis Rumah
 • Hartanah kediaman yang telah siap dan yang masih dalam pembinaan
 • Nilai Hartanah RM 100,000.00 hingga RM 500,000.00
 • Untuk menetap sendiri. Tujuan pelaburan tidak dibenarkan
Jumlah Had Pembiayaan RM 100,000.00 Sehingga  RM 250,000.00 RM 250,001.00 sehingga RM 500,000.00
Margin Sebaran +0.70% +0.50%
Kadar Keuntungan (%) 4.70% 4.50%

Nota:

ECOF Semasa : 4.00% setahun

Kadar Siling : 10%

 • Warganegara Malaysia
 • Berumur 21 tahun hingga 40 tahun semasa permohonan dan tidak melebihi 70 tahun pada tarikh tamat tempoh pembiayaan
 • Pembelian rumah pertama dan didiami sendiri
 • Permohonan secara 'Bersama' adalah dibenarkan dengan bilangan pemohon tidak melebihi dua (2 orang). Pemohon-pemohon tersebut mestilah mempunyai hubungan sebagai suami/isteri
 • Bukti pendapatan yang sah
 • Tidak muflis 
 • Mempunyai rekod yang baik dalam tempoh 12 bulan
 • Pembiayaan Semula (Refinancing) tidak dibenarkan
 • Bekerja
  • Status jawatan tetap dan telah disahkan jawatan
  • Tempoh perkhidmatan minimum enam (6) bulan
  • Bekerja dengan status jawatan Tetap sahaja (Bekerja Sendiri tidak  dibenarkan)
 • Biro Potongan Angkasa (BPA)
 • Potongan Gaji oleh Majikan (PGM)
 • Arahan Tetap Bank (Standing Instruction)
 • Cek Tertunda (Post Dated Cheque)
 • Tunai
 • Pindah Gaji (Auto Debit)
 • Perbankan Digital
 • Lain-lain yang diluluskan oleh kuasa pelulus
 • Tempoh Keseluruhan Pembiayaan = Sehingga 35 tahun atau tidak lebih umur 70 tahun pada akhir tempoh pembiayaan 
 • Tempoh Tangguhan
  1. Bayaran semasa tempoh tangguhan (Grace Period Profit) bermula dari pengeluaran pertama (1) sehingga siap seperti yang dinyatakan di dalam perjanjian jual beli (SPA) atau sebarang pelanjutan yang diluluskan oleh pihak berkuasa berkaitan

  2. Tempoh tangguhan (GPP) adalah dua puluh empat (24) bulan (bagi  rumah atas tanah) atau tiga puluh enam (36) bulan (rumah bertingkat/  pangsapuri) atau bergantung kepada Tempoh Penyiapan Projek  Pembinaan yang dinyatakan di dalam Perjanjian Jual Beli (SPA)

 • Pengiraan semasa Tempoh Tangguhan

 • Tempoh Tangguhan
  1. Pengiraan Bayaran semasa Tempoh Tangguhan adalah bergantung  Tahap Penyiapan semasa Pengeluaran Pembiayaan.

 

 • Sehingga 100% + 10% (termasuk MRTT , Takaful Kebakaran & Yuran  Guaman) daripada Harga Jualan/ Nilai Pasaran, yang mana lebih  rendah
 • Perlindungan Takaful Gadaijanji (MRTT) dan Takaful Pemilikan Rumah/Kebakaran (Houseowner/Fire Takaful) adalah diwajibkan
 • Sumbangan takaful berdasarkan umur dan jumlah pembiayaan pelanggan

a) Yuran Wakalah

Yuran Wakalah yang dikenakan kepada  pelanggan adalah berdasarkan struktur yuran  yang dipersetujui oleh Vendor dan CBP, yang  ditanggung oleh pihak pelanggan.

Formula pengiraan Yuran Wakalah: 

Jumlah Pembiayaan x RM15 / 1,000,000

b) Fi Duit Setem

    Seperti terkandung dalam Akta Duti Setem  (Semakan 1989)

c) Penyata Penebusan (Redemption Statement)

    Satu akaun, setiap permohonan yang dipohon)  RM 20.00 per transaksi

d) Surat Pengesahan Untuk Pengeluaran KWSP  RM 20.00 per transaksi

e) Permohonan Salinan Dokumen Hartanah (Security  Document)  

 f) Tambahan Penyata Pembiayaan  RM 20.00 per transaksi.

 

 • Salinan Mykad (jelas dan bersaiz A4 depan dan belakang)
 • Salinan Penyata Gaji 3 atau 6 bulan terkini
 • Borang EA/ EC/ Borang BE
 • Surat pengesahan bekerja terkini
 • Salinan penyata akaun simpanan/semasa (akaun gaji dikreditkan)
 • Salinan KWSP terkini
 • Lain-lain dokumen sekiranya perlu